Mer regeringskritik från Riksrevisonen

Jag har tagit del av en mycket intressant granskning som Riksrevisionen gjort (DNR: 31-2011-1095). De har granskat styrningen av statens insatser för att utveckla och underhålla transportinfrastrukturen. Syftet med granskningen är att ge en samlad och fördjupad bild av de effektivitetsbrister som tidigare genomförda granskningar påvisat.

Riksrevisionens sammantagna slutsats är att regeringen inte säkerställer en effektiv användning av statens resurser. På vanlig svenska betyder det att man slösar på våra gemensamma skattemedel genom att inte använda dem på bästa sätt.
Bristerna finns enligt Riksrevisionen främst i punkterna nedan:

*Att planering inte genomförs i enlighet med fastlagda transportpolitiska principer om åtgärdsval.

*Att transporter är underprissatta i förhållande till sina rörliga kostnader.

*Att överskattade nyttor och underskattade kostnader föreligger i beslutsunderlaget.

*Att planeringen brister i att i tid fånga upp kostnader.

*Att en systematisk uppföljning saknas på flera områden.

Detta innebär ökade risker för att infrastruktursatsningar blir både inneffektiva och onödigt dyra. Bristerna får dessutom konsekvenser för genomförandet av klimatpolitiken. Riksrevisionen anser inte att bristerna beror på utformningen av styrmedel och principer utan problemen beror på att dessa styrmedel och principerna inte tillämpas, vare sig av regeringen eller av Trafikverket.

Granskningen pekar på att regeringen brister i sin egen tillämpning. ”Regeringen agerar inte i enlighet med av riksdagen fastlagda transportpolitiska principer. Enligt dessa ska regeringen för att säkerställa en effektiv fördelning av investeringarna se till att det görs analyser av styrmedlens möjligheter att på ett effektivt sätt åtgärda brister i transportssystemen innan övervägande om mer kostsamma om- och nybyggnationer görs. Så har inte skett i den utsträckning som är nödvändig. Regeringen har inte heller styrt prissättningen av transporter enligt den gällande principen att transporterna ska stå för sina rörliga kostnader”

Regeringen har i alldeles för stor utsträckning pekat ut vad som bör göras inom infrastruktursatsningar vilket lett till en låsning av stora delar av planeringsramen redan i direktivet till myndigheten inför planeringsarbetet.

En annan slutsats av Riksrevisoinen gjort är att regeringen inte informerat riksdag och allmänheten om infrastruktursatsningar på ett transparent och rättvisande sätt. De har inte gett regeringen ett relevant kunskapsunderlag. En annan bedömning som görs är att det även fortsättningsvis kommer att ske många stora fördyrningar av infrastrukturprojekt och dessutom finns det en stor risk att det inte är de mest effektiva åtgärderna som väljs ut och genomförs. Vissa genomförda projekt riskerar därför att vara onödiga eller för omfattande då nyttan inte har beräknats utifrån den samhällsekonomiska nyttan. ”Beslut om effektiva, men politiskt obekväma, åtgärder skjuts över på framtida beslutsfattare.”

Riksrevisonen sammanfattar genom att konstatera att ”skattemedel avseende stora investeringsvolymer riskerar utnyttjas på ett ineffektivt sätt” och att ”brister i effektiviteten i fördelningen av resurser” innebär att ”kvalitetsförsämringar kan ske”.

Självklart måste beslut om infrastruktur bekostad av skattemedel inte bara innehålla en ekonomisk prioritering utan också en politisk prioritering som inte kan granskas utifrån de kriterier som Riksrevisonen använder. Det viktiga då är att då inte dölja den politiska prioritering som ligger till grund. Man får en känsla av att det är kring den frågan som Riksrevisionen nosar.

Ta gärna del av hela granskningsrapporten via denna länk:

Klicka för att komma åt Anpassad_12_21_Statens%20satsningar%20p%C3%A5%20transportinfrastruktur.pdf

/Hans

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s